TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Lo ngại rò rỉ thông tin doanh nghiệp qua thiết bị mạng thanh lý

Việc bán lại thiết bị mạng cũ chưa xóa dữ liệu đe dọa nghiêm trọng tới an ninh mạng. Các nhà nghiên cứu mua 18 bộ định tuyến cũ, phát hiện 9 chiếc không xóa dữ liệu, chứa thông tin đăng nhập và khóa mã hoá, giúp tin