Một tính năng mới chuẩn bị được áp dụng trên YouTube trên TV, đó là tính năng ‘không thể bỏ qua quảng cáo’ trong khoảng thời gian 30 giây.

Xem thêm